Interés públic o interés del públic? Reflexions sobre programació teatral i repertori

INTERÉS PÚBLIC O INTERÉS DEL PÚBLIC